Omavalvonta


OMAVALVONTASUUNNITELMA 


1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 

Palvelun tuottaja: Jalkahoitaja Sari Urpilainen
Y-tunnus: 2282640-1
Toimipaikan nimi: Jalkahoitaja Sari Urpilainen
Toimipaikan postiosoite: Fransuntie 5, 62200 KAUHAVA
Puhelinnumero: 045 8819 767
Sähköpostiosoite: sarbi04@outlook.com

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 

Toiminta-ajatuksena on tuottaa terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää jalkojen kokonaisvaltaista hoitoa kaiken ikäisille ihmisille, joko hoitolassa tai laitos-/kotikäyntinä. Yrittäjän arvoihin ja toimintaperiaatteisiin kuuluu tuottaa laadukasta, ammattitaitoista ja kiireetöntä palvelua asiakaslähtöisesti, turvallisesti sekä vastuuntuntoisesti. 

3. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen 

Omavalvonnasta vastaa Sari Urpilainen 

4. Henkilöstö 

Yksinyrittäjä Sari Urpilainen, jalkahoitaja, lähihoitaja 


5. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet 

Yrityksen hoitola sijaitsee Kauhavalla, osoitteessa Fransuntie 5, 62200 Kauhava. Jalkahoidossa käytettävät hoitolaitteet, -tarvikkeet sekä suojavarusteet yrittäjä hankkii terveydenhuollon ja jalkojenhoidon ammattilaisille suunnatuista myymälöistä sekä verkkokaupoista. Kaikki käytettävät laitteet sekä välineet ja varusteet ovat CE-merkittyjä ja niiden toimintakuntoa seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa ne huolletaan asianmukaisesti. 


6. Lääkehoito 

Yritys ei tuota lääkehoitoa. 


7. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet 

Hoitosuunnitelmaan kirjataan hoidon kannalta tärkeät tiedot asiakkaan sairauksista, käytössä olevasta lääkityksestä, mahdollisista vammoista ja leikkauksista sekä alaraajojen kunnosta. Hoito suunnitellaan esitiedot huomioiden, jolloin riskit voidaan minimoida. Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina asiakkaan ja yrittäjän yhteisymmärryksessä. Yrittäjä huolehtii, että hoitotilanne pohjautuu luottamukseen ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Mikäli asiakas on tyytymätön hoidon lopputulokseen, korjaavat toimet tehdään ilman erillistä veloitusta. Hoito räätälöidään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi, kuitenkin niin, että yrittäjä on ammattilaisena vastuussa hyvinvointia tukevan hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. 


8. Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely 

Esitiedot kerätään asiakkaalta itseltään, tarvittaessa asiakkaan suostumuksella myös omaiselta tai hoitohenkilökunnalta. Esitiedot, toteutunut hoito sekä annetut omahoito-ohjeet kirjataan asiakasrekisteriin. Paperille tehdyt muistiinpanot ja aineisto säilytetään lukitussa kaapissa yrityksen toimitilassa. Palveluntuottaja on vaitiolovelvollinen. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä potilasasiakirjoihin. Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa tietonsa. Asiakkaasta kerätyt tiedot hävitetään silppuria apuna käyttäen asiakkaan niin pyytäessä tai viimeistään asiakkuuden päättyessä. 


9. Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely 

Asiakkaan toiveet otetaan huomioon hoitoa suunniteltaessa sekä hoidon aikana. Jos asiakkaan toive on ristiriidassa esim. hänen terveydentilansa kanssa, eikä toivetta voida toteuttaa, asia perustellaan asiakkaalle. Asiakkaalla on aina mahdollisuus antaa suullinen palaute hoidon jälkeen. Kirjalliset muistutukset osoitetaan palveluntuottajalle. Muistutuksiin reagoidaan mahdollisimman pian asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Palveluntuottaja toimittaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jäljennökset mahdollisista palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista. Tarvittaessa asiakas voi olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen.

10. Toiminta epidemia- / pandemiatilanteessa 

Epidemia- ja pandemiatilanteissa noudatetaan THL:n ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen antamia ohjeita. Jalkahoitajan työssä hygienia ja aseptiikka ovat aina ehdottoman tärkeitä. Hyvää käsihygieniaa noudatetaan aina, ja henkilösuojaimet ovat käytössä myös muinakin aikoina kuin epidemia- ja pandemiatilanteiden aikana. 


11. Toiminta poikkeustilanteissa 

Poikkeustilanteissa, esim. laajojen ja pitkäkestoisten sähkökatkosten aikana, asiakkaille soitetaan ja tarvittaessa ajanvaraukset siirretään sopivampaan ajankohtaan. 


12. Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi 

Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään aina kun tarvetta ilmenee. 


Päivitetty 5/2024